Missie en Visie van de ondernemende school

Missie van de ondernemende school

Het is de missie van De Ondernemende School om ouders en leraren te faciliteren om scholen in Nederland te realiseren die daadwerkelijk ingaan op de vragen die de kinderen van deze tijd en de nabije toekomst stellen voor hun ontwikkeling als mens. Wij willen vanuit vertrouwen samenwerken en van elkaar leren. Daarom verbinden wij ons helemaal met de mensen en het initiatief dat we faciliteren. Zo is elk nieuw initiatief een ont-dekkingstocht voor alle betrokkenen!

We streven naar ongeveer 100 scholen op de middellange termijn (10 tot 20 jaar). We streven ernaar dat kinderen op ‘Ondernemende Scholen’ zo in hun ontwikkeling worden waargenomen en begeleid, dat het potentieel dat in hen aanwezig is ook tot ontwikkeling wordt gebracht. Onderwijzen is voor ons ook: de kinderen een zo rijk mogelijke (op)voeding geven, zodat zij als volwassene verantwoordelijk en op eigen wijze ondernemend hun levensweg kunnen vormgeven, in verbinding met anderen en de wereld om hen heen. Zo verwerven zij zich het vermogen om vanuit hun eigen initiatieven op een ondernemende manier de wereld te vernieuwen.

De Ondernemende School streeft naar Waldorfpedagogiek ‘in een nieuwe sociale jas’: een echte lerende gemeenschap van ouders, leraren en kinderen die in hun midden een school mogelijk maken.

Visie van de ondernemende school

Wat voor scholen willen wij?

De Waldorfpedagogiek heeft de meest rijke pedagogiek, gebaseerd op een diepgaand mensbeeld. Om optimaal van binnenuit met de Waldorfpedagogiek te kunnen werken, is er een nieuwe sociale cultuur met nieuwe samenwerkingsvormen nodig: een nieuwe sociale jas. Dit is een levende en samen actief vormgegeven ‘ontwikkelingscultuur’, die dragend is voor de hele schoolgemeenschap. 

Op onze scholen ontwikkelen we samen bewustzijn over de ontwikkeling van ieder individueel kind, maar ook over de mens in het algemeen en de samenleving in zijn geheel. Dit doen we door continu te leren van de kinderen en van elkaar. Zo scheppen wij met leerkrachten en andere ‘mede-ondernemers’ zoals, ouders, leerlingen en bestuur een gezonde en inspirerende sociale bedding voor de individuele ontwikkelingsweg van ieder kind op school, en ook voor alle volwassenen. Dit doen we met het oog op een sociale toekomst waarin we het individu als medemens recht kunnen doen en het ‘ondernemerschap’ vanuit de eigen levensopgave (eigen wil/initiatiefkracht) in de mens tot volle bloei kan komen.

Waarom is dat belangrijk voor de kinderen en de samenleving?

In de snel veranderende, complexe samenleving van deze tijd zien we twee tegengestelde tendensen. Aan de ene kant individualisering en steeds meer spiritualiteit, aan de andere kant een toenemende economisering en commercialisering en de neiging mensen als collectief te behandelen, ook in het onderwijs. Deze tijd vraagt erom dat mensen zelfstandig kunnen oordelen wat het goede is om te doen, in het licht van het geheel. Morele afwegingen bij alles wat je doet zijn belangrijk voor een maatschappij waarin we het individu recht willen doen, het egoïsme willen overstijgen en echte moderne sociale verbanden (gemeenschappen) in alle sectoren mogelijk willen maken. Wij zien, vormgeving van het sociale leven van de toekomst kan niet meer van buitenaf worden opgelegd, dat is een werkwijze die uit de tijd is. Vormgeving van het sociale leven zal van binnenuit gecreëerd moeten worden. Precies dat is wat wij faciliteren en ondersteunen in het onderwijs.

Alle vernieuwing komt voort uit initiatief van de enkeling. Het vraagt ondernemerschap in de breedste zin van het woord, om vanuit de complexe vraagstukken die zich voordoen op ieders levensweg, de samenleving vanuit deze eigen moraliteit te vernieuwen.

We staan daarbij bovendien voor de uitdaging daarbij vanuit eigen waarneming, ervaring en inzicht, in afstemming met anderen, het geestelijke in de mens en de wereld steeds weer te betrekken en te ontdekken!